“klady uzywane”
Kategorie
Dostosuj wyniki
Cena
do
Wydawnictwo
wybierz zaznaczone

klady uzywane - dobre ceny 500 produktów

Brak zdjęcia

Blackstoneovy úklady

První kniha z detektivní ady jejíž úst ední postavou je detektiv Oz Blackstone, která se v Británii stala bestsellerem. Soukromý detektiv Oz ...

• Autor: Jardine Quintin
Brak zdjęcia

Tarot - Základy a výklady

Sada Rider-Waite tarotových karet a dokonale komplexní p íručka pro všechny zájemce o tarot, hlavn pak pro začátečníky. Co všechno zde najdete: ...

Brak zdjęcia

Základy neurov d

P ehledné, koncentrované a snadno srozumitelné shrnutí základních i nadstavbových poznatk z daného oboru to jsou hlavní klady této obsahov ...

• Autor: Jaromír Mysliveček
Brak zdjęcia

Základy neurov d

P ehledné, koncentrované a snadno srozumitelné shrnutí základních i nadstavbových poznatk z daného oboru to jsou hlavní klady této obsahov ...

• Autor: Jaromír Mysliveček
Zdjęcie Základy typografie

Základy typografie

Autorka této knihy si klade za cíl jasn zformulovat, uspo ádat a rozčlenit velké množství složitých problém , na které narazí každý designér ve ...

Zdjęcie Základy anatomie

Základy anatomie

Masáž a hydroterapie pat í mez historicky nejstarší formy fyzikální léčby. Masér je proto vždy zdravotnický pracovník, i když pracovník sui ...

Brak zdjęcia

Základy dramaturgie

Souhrnné vydání obou částí skript teoretika a pedagoga dramaturgie se v první části v nuje základ m praktické i teoretické dramaturgie s d razem ...

Brak zdjęcia

Základy sociologie

Kniha Základy sociologie nejvýznamn jšího současného českého teoretického sociologa Miloslava Petruska je koncipována jako interaktivní uvedení do ...

Brak zdjęcia

Základy kulturní antropologie

Kniha Martina Soukupa Základy kulturní antropologie p edstavuje první p vodní českou práci v novanou anglosaské kulturní antropologii z hlediska ...

• Autor: Martin Soukup
Brak zdjęcia

Základy histologie

P eklad učebnice histologie, která po p vodním vydání v roce 1971 v Brazílii vyšla v USA opakovan jako a Lange medical book a byla vydána též v ...

Brak zdjęcia

Základy starobabylonštiny

Učenice obsahuje p ehled gramatiky, který je orientován p edevším na zvládnutí morfologie jazyka. Rozčlen ní do jednotlivých kapitol je provedeno ...

Brak zdjęcia

Základy meditace vhledu

Praktická p íručka malajského théravádového mnicha o základních metodách a postupech buddhistické meditace vhledu (pálijsky satipatthaná, ...

Brak zdjęcia

Základy jachtingu

Tato p íručka p ináší veškeré informace, které člov k pot ebuje znát, když je na mo i. A napíná plachtu poprvé v život , nebo se po mo ích plaví ...

• Autor: Sleight Steve
Brak zdjęcia

Základy tibetské mystiky

Velký učenec na základ vlastních prožitk a precizních znalostí pramene objas uje nejpodstatn jší záležitosti v dy o mantrách a mystických ...

Brak zdjęcia

Základy ájurvédy

Zdraví, dobrý pocit a uvoln ní - tato kniha vysv tluje názorným a lehce srozumitelným zp sobem základy ájurvédy. S užitečnými typy pro zdraví, s ...

Brak zdjęcia

Základy farmakologie

Učebnice si klade za cíl usnadnit student m i léka m v praxi opakování farmakologie na nezbytné úrovni a vzbudit o tuto problematiku zájem. ...

• Autor: František Perlík
Brak zdjęcia

Spiknutí a úklady

Šestý díl druhého cyklu ságy D dictví otc Roberta Merla. Ludvík XIII. musí po vít zství u La Rochelle čelit nepokoj m v Itálii, podn covaným ...

• Autor: Robert Merle
Brak zdjęcia

Základy psycholingvistiky

Kniha Základy psycholingvistiky p edstavuje klíčové otázky psycholingvistického bádání. Poutavou a zárove srozumitelnou formou se tak zabývá ...

Brak zdjęcia

Základy ultrasonografie prsu

Publikace je praktickým pr vodcem pro každého léka e, který p ichází do styku s chorobami ženského prsu. P ehledný a srozumitelný výklad je dopln ...

Brak zdjęcia

Základy grafické tvorby

Zdroj informací a inspirace, který by každý grafik m l mít po ruce na svém pracovišti. Obsahuje t i srozumitelné oddíly: Základní grafické ...

• Autor: Samara Timothy
Brak zdjęcia

Základy psychologie

Publikace poskytuje základní orientaci v rozsáhlé oblasti psychologického poznání. Základ tvo í okruhy obecné psychologie a psychologie osobnosti. ...

• Autor: Marie Vágnerová
Brak zdjęcia

Základy. Kniha X

Pátý a poslední díl postupn vydávaného nejzásadn jšího díla evropské vzd lanosti. První polovina knihy je znovu studií Petra Vop nky, kde ...

Zdjęcie Základy praktické magie

Základy praktické magie

Dnes již klasické dílo hermetických v d, literatury vztahující se k tajným učením o podstat a p íčinách v cí, určených pouze zasv ceným, mapuje ...

• Rok wydania: 2011
Zdjęcie Základy moderní pneumoonkologie

Základy moderní pneumoonkologie

Nádory plic, pleury a mediastina p edstavují jedno z nejvýznamn jších témat pro pneumology, onkology, chirurgy, radioterapeuty, internisty, ...

Brak zdjęcia

Základy anglické stylistiky

Kniha je určena všem, kte í se cht jí vyjad ovat jasnou, elegantní a kultivovanou angličtinou a kte í by rádi zdokonalili sv j písemný projev. Ve ...

Brak zdjęcia

Základy teologie

Kniha je považována za jeden z nejlepších úvod do teologie. Autor - významný francouzský katolický filosof - ji napsal jako p íručku pro st ...

• Autor: Claude Tresmontant
Brak zdjęcia

Základy ortopedie

Ortopedie je u nás pom rn mladý obor. Vyčlenil se až v 70. letech z chirurgie jako specializace na prevenci a léčbu vrozených a získaných vad a ...

Brak zdjęcia

Základy esoteriky

Kniha p ednášek známého theosofa....

• Autor: Rudolf Steiner
Brak zdjęcia

Základy psychologie

Systematický a obsáhlý úvod do studia psychologie na úrovni vysokoškolské učebnice. Ve t ech částech pojednávajících o teoriích, principech a ...

• Autor: Milan Nakonečný
Brak zdjęcia

Základy Jógy

Kniha seznamuje se základními principy jógy, s jejich hlavními sm ry, s významem jógy pro současnost, se vztahem jógy k t lesnému i duševnímu ...

• Autor: Milan Svoboda
Brak zdjęcia

Základy moderní venerologie

Kniha jedinečným zp sobem zpracovává často opomíjené téma pohlavn p enosných nákaz. Uvedené problematice se v nuje kolektiv autor ...

Brak zdjęcia

Základy metafyziky mrav

Základní spis Kantovy praktické filosofie. Autor v n m stanovujenejvyšší princip morality, vysv tluje jeho funkci a odsti uje jej od jiných ...

• Autor: Immanuel Kant
Brak zdjęcia

Základy imunologie

Auto i v knize podávají základní p ehled o složkách a funkcích imunitního systému, a to hlavn s d razem na objasn ní molekulární podstaty ...

Brak zdjęcia

Základy makrobiotiky

Kniha je určena všem, kte í by se cht li o makrobiotice dozv d t základní informace....

• Autor: Aihara, Herman
Brak zdjęcia

Základy praktické proktologie

Publikace poskytuje p ehledn uspo ádaný soubor všech podstatných a aktuálních diagnostických a terapeutických trend , které se dnes v proktologii ...

Brak zdjęcia

Duchovní základy života

Jedno z významných d l velkého ruského myslitele a filozofa napsané v letech 1882-84 p ekvapí svou aktuálností, vynikající intuicí a hloubkou ...

• Autor: Solovjov, Vladimír
Brak zdjęcia

Základy inteligence

Fakta o komunistických zločinech, klerikalismu, naivním pacifismu a terorismu, o d jinách společnosti a filozofie, prognózy a úvahy o bloudící v d ...

Brak zdjęcia

Úklady a láska

Tragicky Pribeh Nerovne Lasky Slechtice A Mestanske Divky, Ktera Je V Rozporu S Moralkou Knizeciho Dvora, Patri Mezi Vrcholna Dila Nemecke ...

• Autor: Friedrich Schiller
• Rok wydania: 2011
Brak zdjęcia

Základy psychoterapie

Harvardská učebnice je určená student m psychiatrie a psychologie, začínajícím terapeut m, léka m i psycholog m obecn ....

Brak zdjęcia

Základy buddhismu

Český mnich žijící na Cejlon a mezinárodn známý buddhistický publicista podávají moderní pohled na historii, filozofii i životní a meditační praxi ...

Brak zdjęcia

Základy masové komunikace

Kniha má p isp t k pochopení společenské úlohy masových médií a jejich tv rc , tedy p edevším noviná , vyjasnit jejich zodpov dnost v či ...

Brak zdjęcia

Základy praktické magie

Dnes již klasické dílo hermetických v d, literatury vztahující se k tajným učením o podstat a p íčinách v cí, určených pouze zasv ceným, mapuje ...

No-cache: 0.7864 s. (IBM5-fcgi)