“klady uzywane”
Kategorie
Dostosuj wyniki
Cena
do
Sklep
wybierz zaznaczone

klady uzywane - dobre ceny 500 produktów

Brak zdjęcia

Blackstoneovy úklady

První kniha z detektivní ady jejíž úst ední postavou je detektiv Oz Blackstone, která se v Británii stala bestsellerem. Soukromý detektiv Oz ...

• Autor: Jardine Quintin
Brak zdjęcia

Tarot - Základy a výklady

Sada Rider-Waite tarotových karet a dokonale komplexní p íručka pro všechny zájemce o tarot, hlavn pak pro začátečníky. Co všechno zde najdete: ...

Zdjęcie Základy typografie

Základy typografie

Autorka této knihy si klade za cíl jasn zformulovat, uspo ádat a rozčlenit velké množství složitých problém , na které narazí každý designér ve ...

Brak zdjęcia

Základy grafické tvorby

Zdroj informací a inspirace, který by každý grafik m l mít po ruce na svém pracovišti. Obsahuje t i srozumitelné oddíly: Základní grafické ...

• Autor: Samara Timothy
Brak zdjęcia

Základy ájurvédy

Zdraví, dobrý pocit a uvoln ní - tato kniha vysv tluje názorným a lehce srozumitelným zp sobem základy ájurvédy. S užitečnými typy pro zdraví, s ...

Brak zdjęcia

Základy kulturní antropologie

Kniha Martina Soukupa Základy kulturní antropologie p edstavuje první p vodní českou práci v novanou anglosaské kulturní antropologii z hlediska ...

• Autor: Martin Soukup
Brak zdjęcia

Základy farmakologie

Učebnice si klade za cíl usnadnit student m i léka m v praxi opakování farmakologie na nezbytné úrovni a vzbudit o tuto problematiku zájem. ...

• Autor: František Perlík
Brak zdjęcia

Základy histologie

P eklad učebnice histologie, která po p vodním vydání v roce 1971 v Brazílii vyšla v USA opakovan jako a Lange medical book a byla vydána též v ...

Brak zdjęcia

Základy psycholingvistiky

Kniha Základy psycholingvistiky p edstavuje klíčové otázky psycholingvistického bádání. Poutavou a zárove srozumitelnou formou se tak zabývá ...

Brak zdjęcia

Základy neurov d

P ehledné, koncentrované a snadno srozumitelné shrnutí základních i nadstavbových poznatk z daného oboru to jsou hlavní klady této obsahov ...

• Autor: Jaromír Mysliveček
Brak zdjęcia

Základy sociologie

Kniha Základy sociologie nejvýznamn jšího současného českého teoretického sociologa Miloslava Petruska je koncipována jako interaktivní uvedení do ...

Brak zdjęcia

Základy neurov d

P ehledné, koncentrované a snadno srozumitelné shrnutí základních i nadstavbových poznatk z daného oboru to jsou hlavní klady této obsahov ...

• Autor: Jaromír Mysliveček
Brak zdjęcia

Spiknutí a úklady

Šestý díl druhého cyklu ságy D dictví otc Roberta Merla. Ludvík XIII. musí po vít zství u La Rochelle čelit nepokoj m v Itálii, podn covaným ...

• Autor: Robert Merle
Brak zdjęcia

Základy jachtingu

Tato p íručka p ináší veškeré informace, které člov k pot ebuje znát, když je na mo i. A napíná plachtu poprvé v život , nebo se po mo ích plaví ...

• Autor: Sleight Steve
Zdjęcie Základy moderní pneumoonkologie

Základy moderní pneumoonkologie

Nádory plic, pleury a mediastina p edstavují jedno z nejvýznamn jších témat pro pneumology, onkology, chirurgy, radioterapeuty, internisty, ...

Zdjęcie Základy anatomie

Základy anatomie

Masáž a hydroterapie pat í mez historicky nejstarší formy fyzikální léčby. Masér je proto vždy zdravotnický pracovník, i když pracovník sui ...

Zdjęcie Základy praktické magie

Základy praktické magie

Dnes již klasické dílo hermetických v d, literatury vztahující se k tajným učením o podstat a p íčinách v cí, určených pouze zasv ceným, mapuje ...

• Rok wydania: 2011
Brak zdjęcia

Základy ultrasonografie prsu

Publikace je praktickým pr vodcem pro každého léka e, který p ichází do styku s chorobami ženského prsu. P ehledný a srozumitelný výklad je dopln ...

Brak zdjęcia

Základy starobabylonštiny

Učenice obsahuje p ehled gramatiky, který je orientován p edevším na zvládnutí morfologie jazyka. Rozčlen ní do jednotlivých kapitol je provedeno ...

Brak zdjęcia

Základy moderní venerologie

Kniha jedinečným zp sobem zpracovává často opomíjené téma pohlavn p enosných nákaz. Uvedené problematice se v nuje kolektiv autor ...

Brak zdjęcia

Základy praktické magie

Dnes již klasické dílo hermetických v d, literatury vztahující se k tajným učením o podstat a p íčinách v cí, určených pouze zasv ceným, mapuje ...

Brak zdjęcia

Základy buddhismu

Český mnich žijící na Cejlon a mezinárodn známý buddhistický publicista podávají moderní pohled na historii, filozofii i životní a meditační praxi ...

Brak zdjęcia

Úklady a láska

Tragicky Pribeh Nerovne Lasky Slechtice A Mestanske Divky, Ktera Je V Rozporu S Moralkou Knizeciho Dvora, Patri Mezi Vrcholna Dila Nemecke ...

• Autor: Friedrich Schiller
• Rok wydania: 2011
Brak zdjęcia

Základy dramaturgie

Souhrnné vydání obou částí skript teoretika a pedagoga dramaturgie se v první části v nuje základ m praktické i teoretické dramaturgie s d razem ...

Brak zdjęcia

Základy anglické stylistiky

Kniha je určena všem, kte í se cht jí vyjad ovat jasnou, elegantní a kultivovanou angličtinou a kte í by rádi zdokonalili sv j písemný projev. Ve ...

Brak zdjęcia

Základy masové komunikace

Kniha má p isp t k pochopení společenské úlohy masových médií a jejich tv rc , tedy p edevším noviná , vyjasnit jejich zodpov dnost v či ...

Brak zdjęcia

Základy praktické proktologie

Publikace poskytuje p ehledn uspo ádaný soubor všech podstatných a aktuálních diagnostických a terapeutických trend , které se dnes v proktologii ...

Brak zdjęcia

Základy. Kniha X

Pátý a poslední díl postupn vydávaného nejzásadn jšího díla evropské vzd lanosti. První polovina knihy je znovu studií Petra Vop nky, kde ...

Brak zdjęcia

Základy esoteriky

Kniha p ednášek známého theosofa....

• Autor: Rudolf Steiner
Brak zdjęcia

Základy psychologie

Publikace poskytuje základní orientaci v rozsáhlé oblasti psychologického poznání. Základ tvo í okruhy obecné psychologie a psychologie osobnosti. ...

• Autor: Marie Vágnerová
Brak zdjęcia

Základy metafyziky mrav

Základní spis Kantovy praktické filosofie. Autor v n m stanovujenejvyšší princip morality, vysv tluje jeho funkci a odsti uje jej od jiných ...

• Autor: Immanuel Kant
Brak zdjęcia

Základy tibetské mystiky

Velký učenec na základ vlastních prožitk a precizních znalostí pramene objas uje nejpodstatn jší záležitosti v dy o mantrách a mystických ...

Brak zdjęcia

Základy inteligence

Fakta o komunistických zločinech, klerikalismu, naivním pacifismu a terorismu, o d jinách společnosti a filozofie, prognózy a úvahy o bloudící v d ...

Brak zdjęcia

Duchovní základy života

Jedno z významných d l velkého ruského myslitele a filozofa napsané v letech 1882-84 p ekvapí svou aktuálností, vynikající intuicí a hloubkou ...

• Autor: Solovjov, Vladimír
Brak zdjęcia

Základy ortopedie

Ortopedie je u nás pom rn mladý obor. Vyčlenil se až v 70. letech z chirurgie jako specializace na prevenci a léčbu vrozených a získaných vad a ...

Brak zdjęcia

Základy makrobiotiky

Kniha je určena všem, kte í by se cht li o makrobiotice dozv d t základní informace....

• Autor: Aihara, Herman
Brak zdjęcia

Základy teologie

Kniha je považována za jeden z nejlepších úvod do teologie. Autor - významný francouzský katolický filosof - ji napsal jako p íručku pro st ...

• Autor: Claude Tresmontant
Brak zdjęcia

Základy psychologie

Systematický a obsáhlý úvod do studia psychologie na úrovni vysokoškolské učebnice. Ve t ech částech pojednávajících o teoriích, principech a ...

• Autor: Milan Nakonečný
Brak zdjęcia

Základy imunologie

Auto i v knize podávají základní p ehled o složkách a funkcích imunitního systému, a to hlavn s d razem na objasn ní molekulární podstaty ...

Brak zdjęcia

Základy Jógy

Kniha seznamuje se základními principy jógy, s jejich hlavními sm ry, s významem jógy pro současnost, se vztahem jógy k t lesnému i duševnímu ...

• Autor: Milan Svoboda
Brak zdjęcia

Základy psychoterapie

Harvardská učebnice je určená student m psychiatrie a psychologie, začínajícím terapeut m, léka m i psycholog m obecn ....

Brak zdjęcia

Základy meditace vhledu

Praktická p íručka malajského théravádového mnicha o základních metodách a postupech buddhistické meditace vhledu (pálijsky satipatthaná, ...

No-cache: 1.0178 s. (IBM5-fcgi)