Logowanie dla sprzedawców

Zwiększ

swoją sprzedaż

Prowadzisz

sklep internetowy?

Zarejestruj się w Okazje.info
i wypromuj swoją ofertę.
Wyprzedź swoją konkurencję!
Zespół Okazje.info

Przyłącz się

Korzyści z integracji

z okazje.infoPrecyzyjne dotarcie do klienta

Niski koszt pozyskania klienta

Zwiększenie sprzedaży

Monitorowanie efektów reklamy

Promocja marki

Szybka integracja

Przyłącz się

Regulamin serwisu Okazje.info

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Okazje.info (zwanego dalej „Porównywarką”) oraz Serwisów Partnerskich prowadzonych przez Okazje.info. Właścicielem Porównywarki oraz Serwisów Partnerskich jest Grupa Okazje Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Łodzi, 90-418 Łódź, Al. Kościuszki 23/25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-śródmieścia pod numerem KRS0000513788, posiadająca nr NIP 7252071227 oraz nr REGON 101681944. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Okazje.info, należy przez to rozumieć również Grupę Okazje sp. z o.o. w Łodzi. Jako serwisy partnerskie należy rozumieć serwisy: Youshop.pl, Youstyle.pl, Youhome.pl, Youfit.pl, Youtrend.pl oraz Rabatuj.pl.

  W ramach swojej działalności Grupa Okazje sp. z o.o. publicznie udostępnia serwisy internetowe pod nastepującymi adresami:

  http://www.youshop.pl/
  http://www.youstyle.pl/
  http://www.youhome.pl/
  http://kolumber.pl
  http://znam.to
  http://rabatuj.pl

 2. Zarówno Porównywarka, jak i Serwisy Partnerskie nie prowadzą własnej działalności sprzedażowej, a jedynie prezentują oferty współpracujących sklepów internetowych (nazywanych dalej „Sklepami”), umożliwiając ich porównanie.
 3. Korzystanie z Porównywarki oraz z Serwisów Partnerskich oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Osoba korzystająca z serwisów nazywana jest dalej „Użytkownikiem”.
II. Korzystanie z serwisu
 1. Okazje.info umożliwia Użytkownikom przeglądanie ofert i informacji o produktach dostarczanych przez Sklepy, porównywanie cen ofert i produktów a także korzystanie z kuponów rabatowych i innych promocji prezentowanych na serwisie. Okazje.info pozwala też Użytkownikom na dodawanie opinii o sklepach internetowych, produktach i producentach oraz na wypowiadanie się na forum zgodnie z postanowieniami opisanymi w artykule III niniejszego regulaminu.
 2. Okazje.info nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, ani za przebieg transakcji między Sklepem a Użytkownikiem.
 3. Okazje.info nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane na stronach Porównywarki oraz na stronach Serwisów Partnerskich treści pochodzących z innych serwisów internetowych, w szczególności: porady, opinie, reklamy, czy treści multimedialne.
 4. Wszystkie zamieszczane na Okazje.info kupony rabatowe, zniżki i inne promocje, pochodzą od stron świadczących prezentowane usługi i są pozyskiwane bezpośrednio od nich a także przez podmioty pośredniczące. W związku z powyższym Okazje.info nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rozbieżności między stanem rzeczywistym kuponów rabatowych, zniżek i innych promocji a informacjami prezentowanymi na Okazje.info.
 5. Okazje.info dopełnia wszelkich starań, aby informacje ukazujące się w Porównywarce i w Serwisach Partnerskich były rzetelne i zgodne z prawdą. Okazje.info nie gwarantuje jednak ścisłości informacji przedstawionych na stronach tej domeny z informacją przedstawioną na stronach Sklepów.
 6. Domena Okazje.info oraz Serwisy Partnerskie zawierają linki do innych domen w Internecie, które są administrowane przez innych zarządców. Okazje.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych domen.
 7. Użytkownik może zgłaszać uwagi odnośnie nienależytego funkcjonowania Porównywarki lub Serwisów Partnerskich, wysyłając je na adres mailowy: kontakt@okazje.info.pl.
 8. Okazje.info oświadcza, że zawartość stron Porównywarki oraz Serwisów Partnerskich stanowi jego własność lub własność Sklepów i serwisów współpracujących i z tego względu podlega ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować ani modyfikować zawartych na nich danych.
 9. Wykorzystanie danych umieszczonych w serwisie Porównywarce lub w Serwisach Partnerskich w celu osiągnięcia zysku przez inny serwis lub zbierania danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych wymaga pisemnego zezwolenia Okazje.info
III. Konto użytkownika
 1. Każdy Użytkownik ma prawo utworzenia konta użytkownika, czyli systemu uprawnień i informacji charakterystycznych dla unikalnego użytkownika, będącego właścicielem danego konta, aktywowanych w ramach Porównywarki. Założenie konta możliwe jest poprzez proces rejestracji i jest równoznaczne z zawarciem na czas nieokreślony Umowy o korzystanie z konta użytkownika pomiędzy Użytkownikiem i Grupą Okazje sp. z o.o. oraz z akceptacją niniejszego regulaminu i polityki cookies.
 2. Konto ma charakter prywatny, tylko Użytkownik posiada do niego dane dostępowe.
 3. W koncie użytkownika przechowywane są dane o użytkowniku z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Użytkownik posiada prawo edycji danych oraz ich usuwania, za wyjątkiem usunięcia danych obowiązkowych: adresu e-mail oraz nazwy użytkownika. Ich usunięcie równoznaczne jest z usunięciem konta użytkownika i utratą wszystkich przywilejów oraz uprawnień Użytkownika Porównywarki. Ponowne założenie konta o tej samej nazwie nie skutkuje przywróceniem uzyskanych wcześniej przywilejów, w tym m.in. punktów konkursowych.
 4. Każdy Użytkownik posiada prawo usunięcia posiadanego konta użytkownika w każdym czasie co jest równoznaczne ze złożeniem wypowiedzenia ww. Umowy na odległość o korzystanie z konta użytkownika (§ III pkt. 1 Regulaminu). Żądanie usunięcia konta użytkownika może być zgłaszane drogą mailową na adres: kontakt@okazje.info.pl bądź w formie pisemnej na adres Organizatora: Grupa Okazje Sp. z o.o. Al. Kościuszki 23/25 90-418 Łódź, z dopiskiem " Wypowiedzenie umowy Konta Użytkownika ".
 5. Wzór wypowiedzenia ww. Umowy określa Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy o korzystanie z Konta Użytkownika w terminie 14 dni od dnia zawarcia w Serwisie Okazje.info ww. Umowy na odległość (§ III pkt. 1 Regulaminu), bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. Poz. 827).
 7. Odstąpienie przez Użytkownika od Umowy o korzystanie z Konta Użytkownika, o którym mowa powyżej, może być zgłoszone drogą mailową na adres: kontakt@okazje.info.pl bądź w formie pisemnej na adres Organizatora: Grupa Okazje Sp. z o.o. Al. Kościuszki 23/25 90-418 Łódź, z dopiskiem "Odstąpienie od umowy Konta Użytkownika".
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o korzystanie z Konta Użytkownika w Serwisie Okazje.info powinno zostać sformułowane tak, aby wynikała z niego wola odstąpienia od tej umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu Użytkownik może, w szczególności, skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. Poz. 827). Treść załącznika znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 9. W razie odstąpienia od Umowy świadczenia Usług Serwisu Okazje.info zawartej na odległość, Umowa ta uważana jest za niezawartą.
 10. Odstąpienie od Umowy konta użytkownika w Serwisie bądź wypowiedzenie takiej umowy skutkuje usunięciem Konta przez Serwis, oraz równoczesnym zaprzestaniem świadczenia pozostałych Usług Serwisu.
 11. Usunięcie Konta Użytkownika wraz ze wszystkimi danymi o użytkowniku z bazy przez Serwis Okazje.info, nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy.
 12. W przypadku naruszeń niniejszego regulaminu Porównywarka ma prawo usunąć konto użytkownika, który tych naruszeń dokonuje.
IV. Wypowiedzi użytkowników
 1. Wypowiedzią Użytkownika (zwaną dalej Wypowiedzią) jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w Porównywarce lub Serwisie Partnerskim, w tym: wypowiedzi na forum Okazje.info, komentarze oraz oceny produktów i sklepów.
 2. Wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, Okazje.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Pełną odpowiedzialność za Wypowiedzi umieszczane w serwisach należących do Okazje.info ponosi Użytkownik.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać w serwisach należących do Okazje.info Wypowiedzi mających na celu sztuczne podwyższenie/obniżenie wiarygodności Sklepów lub produktów własnych oraz konkurencji. W szczególności przez wielokrotne dodawanie opinii do produktów i ofert danego sklepu/producenta.
 4. Okazje.info zastrzega sobie prawo do usuwania lub edycji Wypowiedzi w sytuacjach gdy:
  1. wypowiedzi naruszają przepisy prawa i/lub dobre obyczaje, są wulgarne lub obraźliwe,
  2. zawierają dane osobowe lub teleadresowe,
  3. dotyczą/zawierają odnośniki do innego sklepu lub produktu niż opiniowany bądź innego serwisu niż Porównywarka lub Serwisy Partnerskie,
  4. zawierają treści reklamowe lub informacje o charakterze komercyjnym,
  5. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  6. wprowadzają w błąd bądź są niezgodne z punktem 3 niniejszego artykułu.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie przez Okazje.info wszelkich informacji i Wypowiedzi zamieszczonych przez niego w Porównywarce i Serwisach Partnerskich oraz nadsyłanych do Okazje.info.
 6. Użytkownik podając adres e-mail przy rejestracji lub w celu skorzystania z innych funkcjonalności Okazje.info, alertów lub newslettera, zgadza się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych na podany adres e-mail.
V. Ochrona prywatności
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia przez Okazje.info usług, prowadzenia akcji promocyjnych i działań marketingowych dotyczących serwisu jak i podmiotów współpracujących. Dane są przetwarzane z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Administratorem danych w rozumieniu ustawy jest Grupa Okazje sp. z o.o.
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i oznacza zgodę na świadczenie usługi. Dane Użytkowników i ich Wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia, w przypadkach określonych prawem, pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
VI. Treści reklamowe
 1. Okazje.info nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych przez reklamodawców.
 2. Za naprawienie wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z treścią zamieszczonej reklamy odpowiedzialny jest reklamodawca.
VII. Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik korzysta z usług Okazje.info na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Porównywarki lub Serwisów Partnerskich, w szczególności dotyczących nieścisłości prezentowanych w nich informacji, informacji prezentowanych w Sklepach oraz przerw i błędów w funkcjonowaniu Porównywarki i Serwisów Partnerskich wynikających z przyczyn technicznych. Informacje zawarte na Porównywarce i Serwisach Partnerskich nie mogą być traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.
 2. Okazje.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody cywilne, moralne lub materialne, mogące wynikać z posłużenia się jakąkolwiek informacją, zawartą na stronach Porównywarki lub Serwisów Partnerskich
 3. Okazje.info ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnie wybranym terminie. Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać od momentu zamieszczenia go na stronach Porównywarki
ZAŁĄCZNIK NR 1

Wzór wypowiedzenia umowy o korzystanie z Konta Użytkownika

Adresat:
 Grupa Okazje Sp. z o.o. Al. Kościuszki 23/25 90-418 Łódź,
lub pocztą elektroniczną na adres:
kontakt@okazje.info.pl

Przykładowa treść:
 "Ja niniejszym informuję o moim wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług Serwisu Okazje.info zawartej dnia _____________ " (proszę podać datę rejestracji Konta w Serwisie).

Imię i nazwisko konsumenta:

Data:

Adres e-mail podany podczas rejestracji:

Adres konsumenta i podpis (wymagane tylko w przypadku korespondencji pocztą)

ZAŁĄCZNIK NR 2


Wzór odstąpienia od umowy o korzystanie z Konta Użytkownika

Adresat:
 Grupa Okazje Sp. z o.o. Al. Kościuszki 23/25 90-418 Łódź,
lub pocztą elektroniczną na adres:
kontakt@okazje.info.pl

Przykładowa treść:
 "Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług Serwisu Okazje.info zawartej dnia _____________ " (proszę podać datę rejestracji Konta w Serwisie).

Imię i nazwisko konsumenta:

Data:

Adres e-mail podany podczas rejestracji:

Adres konsumenta i podpis (wymagane tylko w przypadku korespondencji pocztą)

Cache: 0,0209 s. (app-okazje-3_0.1)