Logowanie

dla sprzedawców

Zaloguj się

Zwiększ

swoją sprzedaż

Prowadzisz

sklep internetowy?

Zarejestruj się w Okazje.info
i wypromuj swoją ofertę.
Wyprzedź swoją konkurencję!
Zespół Okazje.info

Przyłącz się

Korzyści z integracji

z okazje.infoPrecyzyjne dotarcie do klienta

Niski koszt pozyskania klienta

Zwiększenie sprzedaży

Monitorowanie efektów reklamy

Promocja marki

Szybka integracja

Przyłącz się

Regulamin serwisu Okazje.info

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Okazje.info oraz Serwisów Partnerskich oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Grupa Okazje Sp. z o.o.
 2. Grupa Okazje Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zawarcia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
 3. Zarówno Porównywarka, jak i Serwisy Partnerskie nie prowadzą własnej działalności sprzedażowej, a jedynie prezentują oferty współpracujących sklepów internetowych umożliwiając ich przeglądanie i porównywanie.
 4. Korzystanie z Porównywarki oraz z Serwisów Partnerskich oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
II. Definicje
 1. Operator - Grupa Okazje Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Łodzi, 90-418 Łódź, Al. Kościuszki 23/25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-śródmieścia pod numerem KRS0000513788, posiadająca nr NIP 7252071227 oraz nr REGON 101681944, właściciel Serwisu, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Końcowych Użytkownika. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Okazje.info, należy przez to rozumieć również Grupę Okazje sp. z o.o.
 2. Porównywarka - serwis internetowy dostępny pod adresem www.okazje.info.pl zwany dalej Okazje.info lub Porównywarką.
 3. Serwisy partnerskie - jako serwisy partnerskie należy rozumieć serwisy internetowe dostępne pod adresami:http://www.youshop.pl, http://www.youstyle.pl, http://www.youhome.pl, http://rabatuj.pl, markety.okazje.info.pl.
 4. Sklep - sklep internetowy współpracujący z Operatorem, którego oferty prezentowane są w Porównywarce i Serwisach Partnerskich.
 5. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin - niniejszy dokument opisujący zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora.
 7. Polityka prywatności - dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Operatora dostępny pod adresem: grupa.okazje.info.pl/polityka-cookie.html.
III. Korzystanie z serwisu
 1. Okazje.info umożliwia Użytkownikom przeglądanie ofert i informacji o produktach dostarczanych przez Sklepy, porównywanie cen ofert i produktów a także korzystanie z kuponów rabatowych i innych promocji prezentowanych na serwisie. Okazje.info pozwala też Użytkownikom na dodawanie opinii o sklepach internetowych, marketach, produktach i producentach.
 2. Okazje.info nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, ani za przebieg transakcji między Sklepem a Użytkownikiem.
 3. Okazje.info nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane na stronach Porównywarki oraz na stronach Serwisów Partnerskich treści pochodzących z innych serwisów internetowych, w szczególności: porady, opinie, reklamy czy treści multimedialne.
 4. Wszystkie zamieszczane na Okazje.info kupony rabatowe, zniżki i inne promocje pochodzą od stron świadczących prezentowane usługi i są pozyskiwane bezpośrednio od nich a także przez podmioty pośredniczące. W związku z powyższym Okazje.info nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rozbieżności między stanem rzeczywistym kuponów rabatowych, zniżek i innych promocji a informacjami prezentowanymi na Okazje.info.
 5. Okazje.info dopełnia wszelkich starań, aby informacje ukazujące się w Porównywarce i w Serwisach Partnerskich były rzetelne i zgodne z prawdą. Okazje.info nie gwarantuje jednak ścisłości informacji przedstawionych na stronach tej domeny z informacją przedstawioną na stronach Sklepów.
 6. Domena Okazje.info oraz Serwisy Partnerskie zawierają linki do innych domen w Internecie, które są administrowane przez innych zarządców. Okazje.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych domen.
 7. Użytkownik może zgłaszać uwagi odnośnie nienależytego funkcjonowania Porównywarki lub Serwisów Partnerskich, wysyłając je na adres mailowy: kontakt@okazje.info.pl.
 8. Okazje.info oświadcza, że zawartość stron Porównywarki oraz Serwisów Partnerskich stanowi jego własność lub własność Sklepów i serwisów współpracujących i z tego względu podlega ochronie prawa polskiego i prawa międzynarodowego. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować ani modyfikować zawartych na nich danych.
 9. Wykorzystanie danych umieszczonych w Porównywarce lub w Serwisach Partnerskich w celu osiągnięcia zysku przez inny serwis lub zbierania danych w celu wykraczającym poza indywidualne korzystanie z tych danych wymaga pisemnego zezwolenia Okazje.info.
IV. Wypowiedzi użytkowników
 1. Wypowiedzią Użytkownika (zwaną dalej Wypowiedzią) jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w Porównywarce lub Serwisie Partnerskim, w tym komentarze oraz oceny produktów i sklepów.
 2. Wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, Okazje.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. Pełną odpowiedzialność za Wypowiedzi umieszczane w serwisach należących do Okazje.info ponosi Użytkownik.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać w serwisach należących do Okazje.info Wypowiedzi mających na celu sztuczne podwyższenie/obniżenie wiarygodności Sklepów lub produktów własnych oraz konkurencji. W szczególności przez wielokrotne dodawanie opinii do produktów i ofert danego sklepu/producenta.
 4. Okazje.info zastrzega sobie prawo do usuwania lub edycji Wypowiedzi w sytuacjach gdy:
  1. wypowiedzi naruszają przepisy prawa i/lub dobre obyczaje, są wulgarne lub obraźliwe,
  2. zawierają dane osobowe lub teleadresowe,
  3. dotyczą/zawierają odnośniki do innego sklepu lub produktu niż opiniowany bądź innego serwisu niż Porównywarka lub Serwisy Partnerskie,
  4. zawierają treści reklamowe lub informacje o charakterze komercyjnym,
  5. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  6. wprowadzają w błąd bądź są niezgodne z punktem 3 niniejszego artykułu.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie przez Okazje.info wszelkich informacji i Wypowiedzi zamieszczonych przez niego w Porównywarce i Serwisach Partnerskich oraz nadsyłanych do Okazje.info.
V. Ochrona prywatności
 1. Przetwarzamy dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Administratorem danych w rozumieniu ustawy jest Grupa Okazje sp. z o.o.
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne i oznacza zgodę na świadczenie usługi. Dane Użytkowników i ich Wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies przez Operatora określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem: grupa.okazje.info.pl/polityka-cookie.html.
VI. Treści reklamowe
 1. Okazje.info dokłada starań, aby prezentować reklamy zgodne z prawem i nie wprowadzające w błąd Użytkownika.
 2. Okazje.info nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych przez reklamodawców.
 3. Za naprawienie wszelkich ewentualnych szkód powstałych w związku z treścią zamieszczonej reklamy odpowiedzialny jest reklamodawca.
VII. Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik korzysta z usług Okazje.info na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił roszczeń związanych z korzystaniem z Porównywarki lub Serwisów Partnerskich, w szczególności dotyczących nieścisłości prezentowanych w nich informacji, informacji prezentowanych w Sklepach oraz przerw i błędów w funkcjonowaniu Porównywarki i Serwisów Partnerskich wynikających z przyczyn technicznych. Informacje zawarte na Porównywarce i Serwisach Partnerskich nie mogą być traktowane jako oferta w świetle wymogów Kodeksu Cywilnego.
 2. Okazje.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody cywilne, moralne lub materialne, mogące wynikać z posłużenia się jakąkolwiek informacją, zawartą na stronach Porównywarki lub Serwisów Partnerskich.
 3. Okazje.info ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnie wybranym terminie. Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać od momentu zamieszczenia go na stronach Porównywarki.
ZAŁĄCZNIK NR 1

Wzór wypowiedzenia umowy o korzystanie z Konta Użytkownika
Adresat: Grupa Okazje Sp. z o.o. Al. Kościuszki 23/25 90-418 Łódź,
lub pocztą elektroniczną na adres:
kontakt@okazje.info.pl

Przykładowa treść: "Ja niniejszym informuję o moim wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług Serwisu Okazje.info zawartej dnia _____________ " (proszę podać datę rejestracji Konta w Serwisie).

Imię i nazwisko konsumenta:
Data:
Adres e-mail podany podczas rejestracji:
Adres konsumenta i podpis (wymagane tylko w przypadku korespondencji pocztą)

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wzór odstąpienia od umowy o korzystanie z Konta Użytkownika

Adresat: Grupa Okazje Sp. z o.o. Al. Kościuszki 23/25 90-418 Łódź,
lub pocztą elektroniczną na adres:
kontakt@okazje.info.pl

Przykładowa treść: "Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług Serwisu Okazje.info zawartej dnia _____________ " (proszę podać datę rejestracji Konta w Serwisie).

Imię i nazwisko konsumenta:
Data:
Adres e-mail podany podczas rejestracji:
Adres konsumenta i podpis (wymagane tylko w przypadku korespondencji pocztą)

No-cache: 0,0412 s. (app-okazje-4_0.1)